Over ons

De Mariaschool is een school voor katholiek basisonderwijs. De school is sinds 26 augustus 2019 gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw in de wijk Groote Veen.

Historie

De Mariaschool is een school voor katholiek basisonderwijs. De school is in 1956 gestart  in de wijk Nieuwe Akkers, de eerste uitbreidingswijk van Eelde-Paterswolde. In november 2013, is de school na 57 jaar vertrokken uit haar vertrouwde gebied. De reden hiervoor was uitbreiding van de Albert Heijn . De Mariaschool is afgebroken en wij zijn verhuisd naar de  nieuwbouwwijk Groote Veen. Dit was een tijdelijke locatie, in afwachting van de bouw van de nieuwe school.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn wij gehuisvest in het nieuwe gebouw aan de Boomgaard 1b in Eelde. 
 
 

 

Lees verder »

Missie & Visie

Kernwaarde: ‘Samen schitteren’

Samen schitteren staat centraal op de Mariaschool. Door samen te spelen, te leren, te werken, te vieren en te ontdekken creëer je samenhorigheid en kun je samen schitteren. Elk kind mag zichzelf zijn en krijgt de ruimte om zijn of haar eigen talent te ontwikkelen. Om kinderen te laten schitteren wordt actief samengewerkt met ouders en krijgen kinderen de ruimte om het geleerde en talenten te delen met hun ouders. Op de Mariaschool waarderen we elkaar en dragen we zorg voor onszelf en de mensen om ons heen.    

Toekomstige missie/visie Mariaschool

De Mariaschool biedt ieder kind kwalitatief goed onderwijs in een rijke leeromgeving die aansluit op de talenten en individuele ontwikkeling van de kinderen. Onderwijs wordt waar mogelijk gepersonaliseerd aangeboden, waarin kinderen in toenemende mate mede-eigenaar zijn van het eigen leerproces en kinderen op eigen tempo en niveau mogen ontwikkelen. De leerkracht helpt en begeleidt de kinderen om te werken vanuit eigen talenten. Er wordt doelmatig gewerkt in aansprekende thema’s, waarin creativiteit en samenwerken belangrijke onderdelen zijn.      

De Mariaschool gaat uit van de veranderende maatschappij waarin de ‘21st century skills’: probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, onderzoekend- en ontdekkend leren, kritisch denken, communiceren, leren van en met elkaar centraal staan. De Mariaschool kenmerkt zich door een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarin iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en op een eigen wijze mag schitteren.   

Pedagogische visie ‘Samen bouwen aan een fijne sfeer’

De basis om tot leren te komen op de Mariaschool is een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarin iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en op een eigen wijze mag schitteren. Hierbij staat relatie, competentie en autonomie centraal. Vanuit een positieve benadering worden kinderen ondersteunt in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen met de kinderen stellen wij gezamenlijke school- en groepsafspraken op die zichtbaar zijn, waarbij respect en elkaar in je eigen waarde laten belangrijke uitgangspunten zijn. Op de Mariaschool is ruimte en aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van ieder kind op verschillende momenten gedurende de schooldag. Successen worden met elkaar gevierd, en er is ruimte om emoties/gevoelens te delen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren van én met elkaar en organiseren regelmatig schoolbrede activiteiten en projecten om dit mogelijk te maken. Alle betrokkenen bij de school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving.   

Visie op leren ‘Leren doe je met elkaar, van elkaar en alleen’

Op de Mariaschool zorgt het veilige en positieve pedagogisch klimaat ervoor dat kinderen tot leren en ontwikkeling komen. Het leren is een actief sociaal proces waarin kinderen van en met elkaar leren, mede door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. De kinderen zijn in toenemende mate (mede-)eigenaar van hun eigen leerproces. Tijdens het leergesprek stemt het kind en leerkracht af aan welke eigen leerdoelen het kind de komende tijd gaat werken. De leerkracht stimuleert de kinderen hierbij om zoveel mogelijk te werken vanuit hun eigen talenten. Hierbij hanteren we opbrengstgericht werken als uitgangspunt en kiezen we voor een passend aanbod gericht op mogelijkheden en grenzen van ieder kind. Het streven is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaalt. De kerndoelen worden vertaald in duidelijke leerlijnen, zodat concrete doelen kunnen worden gesteld die omschrijven wat kinderen moeten kennen en kunnen. Met behulp van de leerlijnen wordt een sterk taal-, lees- en rekenaanbod gecreëerd in een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. De overige vakken worden geïntegreerd aangeboden vanuit inspirerende thema’s die aansluiten bij de leefwereld, behoefte en motivatie van de kinderen. De kinderen werken vanuit de concrete leefwereld en een rijke leeromgeving. Daarbinnen worden ze geïnspireerd om vanuit eigen onderzoeksvragen te werken. In de school en lokalen zijn flexibele werkplekken die gebruikt kunnen worden door alle kinderen van de school.       

Visie op digitale geletterdheid ‘Digitale geletterdheid ondersteunt/verrijkt ons onderwijs’

Digitale geletterdheid heeft een belangrijke rol op de Mariaschool. Digitale geletterdheid bestaat uit informatievaardigheden, computational thinking (o.a. programmeren), ICT-basisvaardigheden en Mediawijsheid. ICT- en informatievaardigheden komen tijdens de dagelijkse lessen aan bod.    Computational thinking en mediawijsheid komen aan bod tijdens workshops en de verschillende themaweken. ICT wordt ingezet om de kinderen te volgen, maar ook als didactisch middel, waarbij wordt gestreefd naar een afwisseling tussen het werken met en zonder devices (individueel of in groepen). ICT als didactisch middel wordt ingezet om gericht de individuele kinderen te kunnen laten oefenen en ten tweede om de kinderen in staat te stellen kennis te vergaren, delen en samen te werken. Op de Mariaschool leren de kinderen hoe veilig kan worden omgegaan met internet, (sociale) media en het vinden van betrouwbare informatie, door dit regelmatig te bespreken en evalueren met de kinderen.  Vanaf groep 3 heeft bijna ieder kind de beschikking over een device. Bij de kleuters zijn diverse devices beschikbaar maar niet voor ieder kind, omdat fysieke spelontwikkeling de basis is van leren bij kleuters.

Identiteit

De Mariaschool is een katholieke basisschool. Het katholieke karakter van de school uit zich met name in het samen delen en vieren. Op de Mariaschool heeft bidden geen plek in de dagelijkse praktijk. Uiteraard wordt er wel eens gebeden tijdens bijzondere gebeurtenissen, waarbij ook rekening gehouden wordt met kinderen met een ander geloof waarin op een andere manier gebeden wordt bijvoorbeeld. Het samen delen en vieren vindt plaats tijdens jaarlijks terugkerende activiteiten als Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook tijdens de weeksluiting. Iedere vrijdag is het tijd voor de weeksluiting, waarbij met de hele school gezongen wordt voor de jarige leerlingen van die week en waarbij om de week een klas een optreden verzorgt.

Lees verder »

Identiteit

Naam van de school

In 1950 besloot de Nederlandse regering de Rijks Luchtvaartschool over te plaatsen van Gilzerijen naar Eelde-Paterswolde. Via de toenmalige directeur van de RLS kwam het verzoek bij de St. Willibrordusvereniging te Groningen en de gemeenteraad van Eelde-Paterswolde om medewerking te verlenen tot de stichting van een katholieke school in Eelde-Paterswolde.
In 1954 startte de Mariaschool met 8 leerlingen onder bevoegd gezag van de St. Nicolaasstichting te Haren. Bij de start van de school, in 1954, was Nederland volop in wederopbouw. Het verzuilde Nederland kende duidelijke waarden en normen. Wie katholiek, protestant of socialist was, wist waar hij voor stond. De wereld verandert razendsnel, maar waar we nog steeds niet zonder kunnen is een duidelijk ijkpunt in ons leven. Om te onderzoeken en vast te stellen welke dingen wezenlijk zijn in het leven en bijdragen aan je eigen of iemand anders geluk. Wat de moeite waard is om je best voor te doen voor jezelf of een ander. Het aanleren van deze vaardigheden zit niet alleen ingeweven in de traditie van het katholieke onderwijs maar heeft ook universele waarde. Dit blijkt uit het feit dat heel veel kinderen zonder katholieke achtergrond inmiddels de Mariaschool bezoeken.

De Mariaschool is een school voor katholiek basisonderwijs. De school is in 1956 gestart in de wijk Nieuwe Akkers, de eerste uitbreidingswijk van Eelde-Paterswolde. In november 2013, is de school na 57 jaar vertrokken uit haar vertrouwde gebied. De reden hiervoor was uitbreiding van de Albert Heijn. De Mariaschool is afgebroken en wij zijn verhuisd naar de nieuwbouwwijk Groote Veen.

De waarden van de Mariaschool

De Mariaschool is een school, waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en leren hun weg in het leven te vinden. Onze identiteit komt tot uiting in onze weeksluitingen, in de vieringen en vooral ook de manier waarop we met elkaar omgaan.

Samen kleurrijk schitteren, duurzaam en dynamisch. Samen is een belangrijk woord in onze school. Als team, ouders en leerlingen is het belangrijk te zorgen voor een goede samenwerking. Ook tijdens het leerproces ligt hier nadruk op, omdat we ervan overtuigd zijn, dat goed leren samenwerken, belangrijk is voor de toekomst.

SAMEN
We zijn als school samen verantwoordelijk voor ‘onze’ leerlingen.
 

De werken van de Mariaschool

We willen dat de leerlingen van groep 1 t/m 8 zich kunnen ontwikkelen vanuit kansen, een zoektocht naar wat wel en niet kan. Ieder kind is uniek met eigen mogelijkheden en talenten.

Positiviteit en succeservaringen laten beleven. Leerlingen die zichzelf mogen ontdekken en hier emotioneel in laten groeien. We willen de leerlingen leren dat ze vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan deze wereld. Gezamenlijk leven, beleven en vieren vinden we belangrijk.

Vieren

De vieringen worden vooral gezien als een moment van verbondenheid. Uit deze vieringen staan voornamelijk normen en waarden centraal, die de school de kinderen en ouders wil meegeven gedurende het jaar. Het leven van vreugde en verdriet is een belangrijk proces.
Op onze school is dat terug te zien in:
* Vieringen volgens de katholieke kalender zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.
* Advent vieringen, Kerstvieringen, 3 koningen, Aswoensdag, Paasviering, Mariaviering, Pinksterviering en Allerzielen.
* Belangrijke momenten in het leven zoals verjaardag, geboorte, overlijden, huwelijk etc.

Leren
Kinderen willen we leren om uit te gaan van de positieve kant. ‘Wat je uitstraalt, krijg je terug’. Ben je aardig voor een ander, zal diegene dit ook zijn voor jou. Uitgaan van kansen en niet alleen van bedreigingen, een zoektocht naar wat wel en niet kan. Het kind in ontwikkeling moet die ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen emotioneel laten groeien door hun succeservaringen te laten beleven.
Bij ons op school wordt de dag geopend met een moment stilte. Hierbij staat de kaars centraal. Het herdenken van mensen die er niet meer zijn, oog hebben voor vreugde en verdriet en acceptatie en erkenning van anderen. Er worden lessen levensbeschouwing gegeven uit de methode “Hemel & Aarde” met daarbij de Bijbelverhalen en kerkelijke tradities. Een weg om samen levensvragen te bedenken en dit met elkaar te ontdekken in gesprekvorm. Enige wijze van filosofie kan worden toegepast. Het vormen van een eigen mening en dit met elkaar te kunnen bespreken is hierin erg belangrijk. Eveneens als respect en acceptatie.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen op de Mariaschool in ieder geval 2x gedurende 8 jaar basisschool een bezoek brengen aan de kerk.


Zorgen- Dienen
Openheid, respect en samen zijn daarbij de sleutelwoorden. Zoals de zorg voor bijvoorbeeld ouderen, arme of zieke mensen. Het delen van blijdschap en geven van troost. De zorg voor elkaar en voor de samenleving waarin we leven.
Op onze school is dat terug te zien in:
* Vastenactie
* Linda Foundation
* Betrokkenheid van ouders. Organiseren van een weggeefmarkt. Organiseren van een sponsorloop van een leerling op school.
* Contact met een verzorgingstehuis in het dorp.

Gemeenschap
De school vindt het belangrijk om binnen en buiten en andersom met elkaar in contact te brengen. Mensen hechten waarde aan het respectvol omgaan met de medemens.
Op onze school is dat terug te zien in:
* Open communicatie tussen ouders, leerlingen en medewerkers van school. Transparant zijn naar elkaar en elkaar in de waarden laten. Alles is bespreekbaar.
* Contact met de buurtbewoners vinden wij ook belangrijk. Zo kijken we naar mogelijkheden, wat we voor elkaar kunnen betekenen.
* Relatie met externe partners die ons onderwijs ondersteunen.
 

Lees verder »