Missie & Visie

Kernwaarde: ‘Samen schitteren’

Samen schitteren staat centraal op de Mariaschool. Door samen te spelen, te leren, te werken, te vieren en te ontdekken creëer je samenhorigheid en kun je samen schitteren. Elk kind mag zichzelf zijn en krijgt de ruimte om zijn of haar eigen talent te ontwikkelen. Om kinderen te laten schitteren wordt actief samengewerkt met ouders en krijgen kinderen de ruimte om het geleerde en talenten te delen met hun ouders. Op de Mariaschool waarderen we elkaar en dragen we zorg voor onszelf en de mensen om ons heen.    

Toekomstige missie/visie Mariaschool

De Mariaschool biedt ieder kind kwalitatief goed onderwijs in een rijke leeromgeving die aansluit op de talenten en individuele ontwikkeling van de kinderen. Onderwijs wordt waar mogelijk gepersonaliseerd aangeboden, waarin kinderen in toenemende mate mede-eigenaar zijn van het eigen leerproces en kinderen op eigen tempo en niveau mogen ontwikkelen. De leerkracht helpt en begeleidt de kinderen om te werken vanuit eigen talenten. Er wordt doelmatig gewerkt in aansprekende thema’s, waarin creativiteit en samenwerken belangrijke onderdelen zijn.      

De Mariaschool gaat uit van de veranderende maatschappij waarin de ‘21st century skills’: probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, onderzoekend- en ontdekkend leren, kritisch denken, communiceren, leren van en met elkaar centraal staan. De Mariaschool kenmerkt zich door een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarin iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en op een eigen wijze mag schitteren.   

Pedagogische visie ‘Samen bouwen aan een fijne sfeer’

De basis om tot leren te komen op de Mariaschool is een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarin iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en op een eigen wijze mag schitteren. Hierbij staat relatie, competentie en autonomie centraal. Vanuit een positieve benadering worden kinderen ondersteunt in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen met de kinderen stellen wij gezamenlijke school- en groepsafspraken op die zichtbaar zijn, waarbij respect en elkaar in je eigen waarde laten belangrijke uitgangspunten zijn. Op de Mariaschool is ruimte en aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van ieder kind op verschillende momenten gedurende de schooldag. Successen worden met elkaar gevierd, en er is ruimte om emoties/gevoelens te delen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren van én met elkaar en organiseren regelmatig schoolbrede activiteiten en projecten om dit mogelijk te maken. Alle betrokkenen bij de school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving.   

Visie op leren ‘Leren doe je met elkaar, van elkaar en alleen’

Op de Mariaschool zorgt het veilige en positieve pedagogisch klimaat ervoor dat kinderen tot leren en ontwikkeling komen. Het leren is een actief sociaal proces waarin kinderen van en met elkaar leren, mede door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. De kinderen zijn in toenemende mate (mede-)eigenaar van hun eigen leerproces. Tijdens het leergesprek stemt het kind en leerkracht af aan welke eigen leerdoelen het kind de komende tijd gaat werken. De leerkracht stimuleert de kinderen hierbij om zoveel mogelijk te werken vanuit hun eigen talenten. Hierbij hanteren we opbrengstgericht werken als uitgangspunt en kiezen we voor een passend aanbod gericht op mogelijkheden en grenzen van ieder kind. Het streven is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaalt. De kerndoelen worden vertaald in duidelijke leerlijnen, zodat concrete doelen kunnen worden gesteld die omschrijven wat kinderen moeten kennen en kunnen. Met behulp van de leerlijnen wordt een sterk taal-, lees- en rekenaanbod gecreëerd in een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. De overige vakken worden geïntegreerd aangeboden vanuit inspirerende thema’s die aansluiten bij de leefwereld, behoefte en motivatie van de kinderen. De kinderen werken vanuit de concrete leefwereld en een rijke leeromgeving. Daarbinnen worden ze geïnspireerd om vanuit eigen onderzoeksvragen te werken. In de school en lokalen zijn flexibele werkplekken die gebruikt kunnen worden door alle kinderen van de school.       

Visie op digitale geletterdheid ‘Digitale geletterdheid ondersteunt/verrijkt ons onderwijs’

Digitale geletterdheid heeft een belangrijke rol op de Mariaschool. Digitale geletterdheid bestaat uit informatievaardigheden, computational thinking (o.a. programmeren), ICT-basisvaardigheden en Mediawijsheid. ICT- en informatievaardigheden komen tijdens de dagelijkse lessen aan bod.    Computational thinking en mediawijsheid komen aan bod tijdens workshops en de verschillende themaweken. ICT wordt ingezet om de kinderen te volgen, maar ook als didactisch middel, waarbij wordt gestreefd naar een afwisseling tussen het werken met en zonder devices (individueel of in groepen). ICT als didactisch middel wordt ingezet om gericht de individuele kinderen te kunnen laten oefenen en ten tweede om de kinderen in staat te stellen kennis te vergaren, delen en samen te werken. Op de Mariaschool leren de kinderen hoe veilig kan worden omgegaan met internet, (sociale) media en het vinden van betrouwbare informatie, door dit regelmatig te bespreken en evalueren met de kinderen.  Vanaf groep 3 heeft bijna ieder kind de beschikking over een device. Bij de kleuters zijn diverse devices beschikbaar maar niet voor ieder kind, omdat fysieke spelontwikkeling de basis is van leren bij kleuters.

Identiteit

De Mariaschool is een katholieke basisschool. Het katholieke karakter van de school uit zich met name in het samen delen en vieren. Op de Mariaschool heeft bidden geen plek in de dagelijkse praktijk. Uiteraard wordt er wel eens gebeden tijdens bijzondere gebeurtenissen, waarbij ook rekening gehouden wordt met kinderen met een ander geloof waarin op een andere manier gebeden wordt bijvoorbeeld. Het samen delen en vieren vindt plaats tijdens jaarlijks terugkerende activiteiten als Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook tijdens de weeksluiting. Iedere vrijdag is het tijd voor de weeksluiting, waarbij met de hele school gezongen wordt voor de jarige leerlingen van die week en waarbij om de week een klas een optreden verzorgt.